Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor enligt NL 01 i tillämpliga delar med följande tillägg och ändringar.

Mervärdesskatt

Priset inkluderar inte mervärdesskatt eller annan indirekt skatt utan denna debiteras särskilt efter gällande föreskrifter.

Betalningsvillkor

Efter kreditkontroll och faställande av kreditlimit 30 dagar netto.
För privatpersoner tillämpas kontant betalning.
Vi förbehåller oss rätten att kräva betalt i förskott eller före leverans i det fall som vi finner anledning att anta att risk för utebliven betalning eller försenad betalning föreligger. Det samma gäller i det fall som kredittid eller kredit överskrids.
För registrering av nya kunder behöver vi fullständig adress samt moms registreringsnummer.

Äganderättsförbehåll

Godset förblir säljarens egendom till dess att full betalning erhållits. Det innebär att köparen inte äger rätt att förfoga, infoga eller försälja godset förrän dess att godset är till fullo betalt. Överträdelse av äganderättsförbudet innebär att straffansvar enligt brottsbalken kan komma ifråga.

Solvens

Om köparen gör konkurs, begär ackord, inställer sina betalningar, inte betalar förfallna skulder till säljaren eller om det på annat sätt framgår att köparen är insolvent, har säljaren rätt att annulera köpet eller del därav därest köparen ej kan ställa bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet för betalningen.

Dröjsmålsränta

Efter förfallodagen debiterar vi dröjsmålsränta enligt svensk lag.

Leveransvillkor

Fritt Vansbro exkl. emballage.

Offerter

Offerter gäller för antagande 30 dagar från offertens datum med förbehåll för mellanförsäljning. Vi äger rätt till över- och underleverans enligt tillämpade bestämmelse för ifrågavarande godsslag.